Spawn vs Korra

Ty ferrell spawnvskorra

Spawn versus Korra

2D Illustration of Spawn versus Korra.